Strona główna arrow Prokuratura Okręgowa
Prokuratura Okręgowa


Prokuratura Okręgowa w Krośnie działa na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku, poz. 177) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49 poz. 297 z późniejszymi zmianami).


Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Krośnie stanowią:

 • Prokurator Okręgowy - Cezary Pelczarski - tel. 13 4371804
 • Zastępca Prokuratora Okręgowego - Wiesława Basak - tel. 13 4371804


W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział I Organizacyjny, w tym Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym;
 • Wydział II Postępowania Sądowego;
 • Wydział III Budżetowo-Administracyjny;
 • Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
 • Wydział V Śledczy;
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • samodzielne stanowisko - inspektor do spraw obronnych;
 • samodzielne stanowisko - audytor wewnętrzny;
 • samodzielne stanowisko - administrator bezpieczeństwa informacji;
 • sekretariat.

Wydział I Organizacyjny, kierowany przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zadania w zakresie:

 • organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 • kadr i szkolenia;
 • sprawozdawczości i statystyki;
 • skarg i wniosków;
 • działalności rzecznika prasowego;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 • koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 • sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 • koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w prokuraturach rejonowych;
 • dokonywania analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych i okręgowej przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
 • koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 • rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 • monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 • obrotu prawnego z zagranicą;
 • prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 • prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 • dokonywania ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
 • dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 • wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 • przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk;
 • wykonywania zadań określonych w § 18 ust.2 pkt 1-3 regulaminu;
 • wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.
W ramach Wydziału I Organizacyjnego wyodrębnia się Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.
 

Wydział II Postępowania Sądowego, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 • udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, za wyjątkiem spraw, w których Prokurator Okręgowy uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;
 • udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 • udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu o ułaskawienie;
 • wytaczanie powództw i składanie wniosków w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków w sprawach administracyjnych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
 • sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;
 • sporządzanie projektu wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu okręgowego;
 • nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 • kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 • analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 • ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 • kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk i sporządzanie kasacji;
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udział w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA;
 • podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
 • wykonywanie zadań określonych w § 18 ust. 2 pkt 1-3 regulaminu.
Nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.
 

Wydział III Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, do którego zadań należy:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 • prowadzenie rachunkowości;
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych;
 • obsługa administracyjno-gospodarcza;
 • prowadzenie inwestycji i remontów;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie biblioteki.
Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.
 

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika, do którego zadań należy:

 • opracowania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Generalną;
 • koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;
 • opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 • opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 • zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • wykonywania analizy kryminalnej;
 • administrowania i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 • administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 • administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 • obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 • obsługi wideokonferencji;
 • prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
Bezpośredni nadzór nad pracą Działu sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 

Wydział V Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, w tym:
a) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o znacznej wartości,
b) przestępstwa z art.189a, art.252 § 1 i 2, a także z art.286 § 1 i art.287 §1 w związku z art.294 § 1 , jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości oraz art.310 § 1 kk,
c) przestępstwa z art.171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, przestępstwa z art.56a i 57-60 ustawy z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych, przestępstwa z art.43 i 44 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe, przestępstwa określone w art.115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przestępstwa z art.303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r . – Prawo własności przemysłowej;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych pozostających we właściwości prokuratur rejonowych, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 • udział w postępowaniach przed sądami apelacyjnymi, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania;
 • udział w postępowaniach odwoławczych przed sądami okręgowymi w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 4;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust.1 i 2;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 • nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 

Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

 • ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 • ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane; przetwarzane, przechowywane i przekazywane informacje niejawne;
 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 • zapewnienie ochrony fizycznej obiektów prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.
W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
Bezpośredni nadzór na Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.
 

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

 • inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U.2015r., poz.144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 • audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013r., poz.885);
 • administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2014r., poz.1182).
Samodzielne stanowisko określone w ust.1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust.1 pkt 2 i 3 – Wydział I Organizacyjny.
 

W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

W skład sekretariatu wchodzą:
 • biuro podawcze,
 • składnica dowodów rzeczowych,
 • archiwum zakładowe.
Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Prokurator Okręgowy.