Strona główna arrow Prokuratura Okręgowa
Prokuratura Okręgowa


Prokuratura Okręgowa w Krośnie działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz.U. z 2002 roku Nr 21, poz 206 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49 poz. 297 z późniejszymi zmianami).
Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Krośnie i podległych jej Prokuratur wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 49 poz. 296 z późniejszymi zmianami)  oraz zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie.


Prokuraturę Okręgową tworzą:

 

Prokurator Okręgowy – Cezary Pelczarski

 • kieruje Prokuraturą Okręgową i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • ustala kierunki działania Prokuratury Okręgowej, organizuje i planuje pracę oraz kontroluje realizacje bieżących zadań,
 • kieruje Wydziałem I Organizacyjnym, sprawuje nadzór nad pracą wizytatora oraz prokuratora pełniącego funkcję rzecznika prasowego,
 • decyduje o doborze spraw prowadzonych przez prokuratury rejonowe, przejmowanych do objęcia  nadzorem służbowym, nadzoruje realizację czynności zleconych prokuratorom Wydziału I Organizacyjnego,
 • wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez ustawę dla prokuratora okręgowego lub prokuratora bezpośrednio przełożonego,
 • kieruje wnioski o udzielenie pomocy prawnej, o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • dekretuje pocztę wpływającą do Prokuratury Okręgowej,
 • rozpatruje skargi dotyczące podległych prokuratorów oraz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw apelacyjnych i posiedzeń penitencjarnych oraz w nich uczestniczy,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II Postępowania Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego oraz sekretariatu Prokuratury Okręgowej,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą osób zatrudnionych w Samodzielnym Dziale do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nadzoruje czynności podejmowane w celu ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
 • decyduje o cofnięciu środka odwoławczego oraz akceptuje wnioski o kasację,
 • informuje Prokuraturę Generalną oraz Prokuratora Apelacyjnego o najpoważniejszych sprawach i wydarzeniach w okręgu,
 • podejmuje decyzje w sprawach osobowych,
 • organizuje narady służbowe, posiedzenia kolegium Prokuratury Okręgowej oraz czuwa nad realizacja podjętych uchwał,
 • pełni nadzór i koordynację kontroli finansowej i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi,
 • nadzoruje sprawy oraz zadania z zakresu obronności kraju,
 • zastępuje podczas nieobecności Zastępcę Prokuratora Okręgowego.


Zastępca Prokuratora Okręgowego – Wiesława Basak

 • kieruje pracą prokuratorów Wydziału V Śledczego,
 • decyduje o doborze spraw przejmowanych do Wydziału V Śledczego,
 • prowadzi i nadzoruje powierzone jej sprawy  w zakresie postępowania przygotowawczego,
 • aprobuje wnioski o wymiar kary , a także apelacje od wyroków wydanych przez sądy w sprawach prowadzonych przez Wydział  V Śledczy,
 • zabezpiecza właściwe i równomierne obciążenie śledztwami poszczególnych prokuratorów Wydziału V Śledczego,
 • nadzoruje działalność profilaktyczną prokuratorów Wydziału V Śledczego,
 • aprobuje kierowanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu oraz stosowanie innych środków zapobiegawczych w toku postępowań prowadzonych w Wydziale V Śledczym,
 • informuje Prokuratora Okręgowego o biegu najpoważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział V Śledczy oraz przez prokuratury rejonowe,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą osób zatrudnionych w Dziale Informatyzacji i Analiz,
 • rozpatruje zażalenia w instancji poziomej,
 • uczestniczy w wizytacjach i lustracjach prokuratur rejonowych,
 • utrzymuje bezpośrednie kontakty w zakresie postępowania przygotowawczego z właściwymi jednostkami Policji oraz innymi organami dochodźczymi,
 • uczestniczy w rozprawach apelacyjnych,
 • wykonuje analizy i badania aktowe,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego,
 • zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas urlopu lub nieobecności oraz ustala zastępstwa podległych prokuratorów.

Wydział I Organizacyjny 

Do podstawowych zadań Wydziału I Organizacyjnego  należą sprawy:

 • organizacyjne i kadrowe,
 • szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych , aplikantów oraz praktykantów,
 • kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez         przeprowadzanie, w uzgodnieniu jednostka nadrzędną, wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 • dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 • skarg i wniosków,
 • udostępnianie informacji publicznej,
 • kontakty z mediami,
 • sprawozdawczość i statystyka,
 • nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu.

W ramach Wydziału I Organizacyjnego funkcjonuje Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kadrowych podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Do podstawowych zadań Działu Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym należy:

 • sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych  rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego,
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego i  kontroli nad śledztwami oraz dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 • kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badania akt, analiz informacji przekazywanych przez  prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
 • obrót prawny z zagranicą,
 • udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w  sprawach karnych.

 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadrowych

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kadrowych należy:

 • prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych oraz prowadzenie akt osobowych tych   pracowników,
 • prowadzenie ewidencji prokuratorów przechodzących w stan spoczynku,
 • prowadzenie akt  osobowych aplikantów oraz praktykantów,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej, zwolnień lekarskich, ubezpieczeń, rozliczeń    etatów, wyjazdów służbowych, legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pracowników, aplikantów i  praktykantów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem nowych oraz zwalnianych stanowisk prokuratorskich.

Wydziałem I Organizacyjnym kieruje Prokurator Okręgowy.

 

Wydział II Postępowania Sądowego

Do podstawowych zadań Wydziału  II  Postępowania Sądowego należy:

 • udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych  postępowaniach przewidzianych przez ustawy,
 • nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 • udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 • udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
 • kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,
 • analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Wydziałem II  Postępowania Sądowego kieruje naczelnik wydziału podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Wydział V Śledczy

Do podstawowych zadań  Wydziału V  Śledczego, należy:

 • prowadzenie śledztw własnych oraz nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym,
 • udział prokuratorów w postępowaniach sądowych w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sadowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • w zakresie orzeczeń sądowych zapadłych w prowadzonych przez Wydział V sprawach: sporządzanie apelacji, kasacji i odpowiedzi na kasacje.

Wydziałem V Śledczym kieruje – Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

Do zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego należy:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,  zgodnie z § 120 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. nr 49, poz. 296 ),
 • prowadzenie rachunkowości,
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji związanych z ustalaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • obsługa administracyjno-gospodarcza,
 • prowadzenie inwestycji i remontów,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydziałem  Budżetowo-Administracyjnym kieruje dyrektor finansowo-administracyjny podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Do podstawowych zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:

 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 • koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturze okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 • prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych     oraz   Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 • zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
 • zapewnienie  przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych,
 • wykonywanie analizy kryminalnej,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji,
 • prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych.

Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje kierownik – prokurator prokuratury okręgowej -  podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego. 

 

Samodzielny Dział do Spraw  Ochrony Informacji Niejawnych

      Obejmuje zakresem swego działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych.

          W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi kancelaria tajna, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.  
         Kancelarią tajną kieruje kierownik, podległy pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych. Kierownik kancelarii tajnej wykonuje równocześnie czynności w sekretariacie.
         Samodzielnym Działem do Spraw  Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – podległy bezpośrednio prokuratorowi okręgowemu.
         Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych prokuratury okręgowej obejmuje zakresem swojego działania podległe prokuratury okręgu krośnieńskiego.

 

Samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu wewnętrznego            

Samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu wewnętrznego zakresem działania obejmuje:

 • całokształt tematyki związanej z audytem wewnętrznym, którą określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor podlega bezpośrednio – Prokuratorowi Okręgowemu

 

Inspektor do spraw obronnych

          Inspektor do spraw obronnych –wykonuje zadania w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy  z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Inspektor do spraw obronnych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Sekretariat Prokuratury Okręgowej

Do podstawowych zadań Sekretariatu Prokuratury Okręgowej należy:

 • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i Prokuratora Okręgowego,
 • wykonywanie czynności w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji,
 • wykonywanie zleconych  przez prokuratora  czynności formalnoprawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,

          W skład sekretariatu wchodzi: biuro podawcze, hala maszyn, składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biblioteka.
          Sekretariatem kieruje – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej.

Kierownik sekretariatu oraz pozostali pracownicy sekretariatu podlegają   Prokuratorowi Okręgowemu.